Với 308ha được phát triển theo từng giai đoạn, Khu Công nghiệp Bá Thiện II cam kết phát triển hạ tầng hoàn thiện theo hướng chất lượng cao trước khi bàn giao cho khách hàng như sau:

ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 110/22 kV tại các trạm, công suất 63 MVA cho giai đoạn 1, tăng lên 126 MVA khi hoàn thành, lắp đặt tới chân hàng rào của khách hàng.
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Đáp ứng xử lý nước thải tiêu chuẩn loại A (QCVN 40:2011/BTNMT), công suất 2,500 m3/ngày cho giai đoạn 1, sẽ được tăng lên 10,000 m3/ngày.
HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC SẠCH Công suất 3,000 m3/ngày cho giai đoạn 1, sẽ tăng lên 10,000 m3/ngày.
HỆ THỐNG ĐƯỜNG NỘI BỘ Đường bê tông nội bộ xây dựng theo tiêu chuẩn 2 đến 6 làn xe chiều rộng mặt đường từ 19,5m đến 39m
VIỄN THÔNG Dịch vụ viễn thông tiêu chuẩn quốc tế (Internet băng rộng, điện thoại, fax,..)